KöszöntőHírekTörténelemFöldrajzGazdaságKépgaléria
 
 Önkormányzat
 Turizmus
 Civil szféra
 Sport
 Főtér és Kiállítóépület
 Tájház
 Vallási élet
 Kisfaludi Körkép
 Bodrogkisfalud térképe
 Tokaji Egészségfejlesztő Központ
 A Magyar Államkincstár honlapja
 2014. évi Önkormányzati VálasztásKérjük adja meg e-mail címét!


Feliratkozás | Leiratkozás


 
Testületi ülésre Meghívó2015-04-27 12:01:38  

Bodrogkisfalud Község Polgármestere

3917 Bodrogkisfalud Kossuth út 65.

Web: bodrogkisfalud.hu

E-mail: bodrogkisfalud@bokihiva.t-online.hu

Tel./Fax.: 47/396-056

 

 

 

M   E   G   H   Í   V   Ó

 

 

 

Tisztelettel meghívom 2015. április 27-én (hétfőn) 1600  órakor  a  Bodrogkisfaludi Közös Önkormányzati Hivatalban (Bodrogkisfalud, Kossuth út 65.) tartandó  képviselő-testületi ülésre.

 

 

A Képviselő-testületi ülés  n a p i r e n d j e:

 

 

1.  Gépjármű (kisbusz) beszerzési pályázat megvitatása

     Előadó: Ádám László polgármester

 

2. Kiemelt turisztikai projekt (Kismesterek Háza építése) közbeszerzési   

    szabályzatának elfogadása

    Előadó: Ádám László polgármester

 

3. A Nyugdíjasházba történő beköltözés kapcsán fizetendő egyszeri hozzájáruláshoz  

    ingatlan felajánlása

    Előadó: Alexa Ilona aljegyző

 

4. Katasztrófa helyzet esetén a mentési feladatokat ellátó egység létrehozása

    Előadó: Ádám László polgármester

 

5. Bejelentések, javaslatok, aktualitások

 

 

 

Bodrogkisfalud, 2015. április 23.         

 

 

 

                                                                                                        Ádám László

                                                                                                        polgármester

További részletek >>>


Külterületi égetés Kérelem nyomtatvány2015-04-21 10:17:52  

Szövegdoboz: 3000 forint értékű
illetékbélyeg helye
Kérelem

külterületen irányított égetés engedélyezéséhez

(Az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014. (XII. 05.) BM rendelet 226. §. szerinti tevékenységhez)

 

Ügyfél neve (Ingatlan tulajdonosa, használója): .................................................................................

Ügyfél címe (levelezési): ........................................................................................................................

Képviselő neve, címe: ..........................................................................................................................

Ügyfél/Képviselő e-mail címe: .............................................................................................................

Égetés pontos helye (indokolt – nem kell földhivatali - térkép mellékleten is feltüntetni ) település:

…………………………………………………………………………………………………………

Földrajzi koordináták (WGS°): - északi szélesség: ………………- keleti hosszúság: ......................

Helyrajzi szám: .....................................................................................................................................

Az égetés megkezdésének tervezett időpontja:

- ...............  év ...............  hónap ...............  nap .............  óra .............  perc

Az égetés befejezésének tervezett időpontja:

- ...............  év ...............  hónap ...............  nap .............  óra .............  perc

Az égetés megkezdésének tervezett időpontja (1. PÓTNAP):

- ...............  év ...............  hónap ...............  nap .............  óra .............  perc

Az irányított égetés indoka (miért szükséges az égetés, minek az égetésére kerül sor (tarló, lábon álló növényzet, avar, egyéb növényi hulladék)): .........................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

Az irányított égetéssel érintett egybefüggő terület nagysága (1 hektár = 10000 m2): .......................

Az égetést végző személyek száma, neve és címe (összes szám, valamint legfeljebb 5 fő nevének és címének megadása, ha többen végzik az égetést): ....................................................................................................................

1.      név: ................................................     cím: .....................................................................................

2.      név: ................................................     cím: .....................................................................................

3.      név: ................................................     cím: .....................................................................................

4.      név: ................................................     cím: .....................................................................................

5.      név: ................................................     cím: .....................................................................................

Az égetés felügyeletét biztosító személy neve, címe, mobiltelefonszáma:

- név: ....................................................     cím: .....................................................................................

- telefonszám: ........................................................................................................................................

TARLÓÉGETÉS ELŐTT a tűz továbbterjedésének megakadályozására tervezett intézkedések( „X” az alkalmazott védőintézkedésekhez):

ð       tarlóégetés előtt a vadkár megelőzésére vadriasztás,

ð       tarló vagy az érintett szakaszok védelmére a tarlóégetése megkezdése előtt 3 méter szélességű védőszántás,

ð       a fasorok, facsoportok védelmére a helyi adottságoknak megfelelő, de legalább 6 méteres védősáv biztosítása védőszántással,

ð       az égetés során tűzoltásra alkalmas kéziszerszámmal ellátott, …….... fő, kioktatott személy jelenlétéről való gondoskodás, és legalább egy traktort ekével a helyszínen történő készenlétben tartása,

ð       az irányított égetés befejezése után a helyszínt gondos átvizsgálása, és a parázslást, izzást – vízzel, földtakarással, kéziszerszámokkal – történő megszüntetése,

      egyéb védőintézkedés felsorolása:....................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

A helyszínen biztosított, a tűz továbbterjedésének megakadályozására készenlétben tartott eszközök felsorolása típus és darabszám szerint (például: 1 traktor, 2 db lapát): ....................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

Megjegyzés: ..........................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

Mellékletek:        

ð       tulajdoni lap másolat / földhasználati lap másolat* (megfelelő rész aláhúzandó)

ð       más hatóság engedélye

ð       egyéb         ………………………………………………………………………….

 

*Ha az ügyféli jogosultságot igazoló okiratot az ügyfél nem csatolja:

ð       Kérem az ügyféli jogosultságom igazolására szolgáló okiratot: tulajdoni lap másolatát / földhasználati lap másolatát (megfelelő rész aláhúzandó) a hatóság szerezze be.

ð       Csatolom a tulajdoni lap másolatának lekérdezéséért (1.000,- Ft) / földhasználati lap másolatáért (800,- Ft/oldal) illetékbélyeget, vagy fizetendő díj befizetését igazoló bizonylatot

ð       Tudomásul veszem, hogy a hatóság által beszerzett tulajdoni lap másolat / földhasználati lap másolat díját a hatóság részére a kérelmet elbíráló döntésben foglaltak szerint megtérítem.

 

................................ , ..........  év ...................   .....  nap

                                                                                               ........................................................

                                                                                                           kérelmező aláírása

                                                                                                      (ha van bélyegzőlenyomata)

További részletek >>>


Szabadtéri égetés eljárásrend2015-04-21 10:16:30  

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Miskolci Katasztrófavédelmi Kirendeltség

 

 

 

H-3525 Miskolc, Dózsa Gy. út 15. *: 3501 Miskolc, Pf.: 530.

Tel: (06-46) 500-141  Fax: (06-46) 342-016  e-mail: titkarsag.miskolc@katved.gov.hu

 

2015. március 5-én hatályba lépett az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet (a továbbiakban: OTSZ), mely új rendelkezéseket tartalmaz a szabadtéri tűzgyújtásra, különösen az irányított égetés engedélyezésének szabályaira vonatkozóan.

 225. § (1) Ha jogszabály másként nem rendelkezik, a lábon álló növényzet, tarló, növénytermesztéssel összefüggésben és a belterületi ingatlanok használata során keletkezett hulladék szabadtéri égetése tilos.

 226. § (1) Külterületen az ingatlan tulajdonosa, használója a tűzvédelmi hatóság engedélyével legfeljebb 10 ha egybefüggő területen irányított égetést végezhet.


I. Az irányított égetés engedélyezése külterületen:

1. Az engedélyezés tárgya

Minden olyan külterületen végzett szabadtéri égetést, melyet a 2015. március 5-ig hatályos Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 28/2011. (IX. 6.) BM rendelet 606. § (2) bekezdése értelmében az első fokú tűzvédelmi hatóságnak be kellett jelenteni, 2015. március 5. napját követően a katasztrófavédelmi kirendeltséggel engedélyeztetni kell.

Kivétel:

Amennyiben külterületen a szabadtéri (tarló, lábon álló növényzet, avar és egyéb növényi hulladék) égetést jogszabály az irányított égetéstől eltérő fogalomba sorolja – mint például az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény 65. § és az erdők tűz elleni védelméről szóló 4/2008. (VIII. 1.) ÖM rendelet 9. § (alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység, ellenőrzött tűz) – és az égetésre speciális feltételeket, módszereket és eljárásokat határoz meg, ezen rendelkezéseket kell alkalmazni és nem kell a tevékenységet irányított égetésként engedélyeztetni.

Az új szabályozás értelmében megszűnt a bejelentés alapján történő szabadtéri tarló, lábon álló növényzet, avar és egyéb növényi hulladék égetése az erdők tűz elleni védelméről szóló 4/2008. (VIII. 1.) ÖM rendelet 9. §-ában leírt erdőben végezhető alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység (vágástéri hulladék égetés) és ellenőrzött tűz kivételével.

Amennyiben a megyei műveletirányításhoz külterületi szabadtéri égetésre vonatkozó bejelentés érkezik, tájékoztatnia kell a bejelentőt, hogy 2015. március 5-ke óta a szabadtéri külterületi (tarló, lábon álló növényzet, avar és egyéb növényi hulladék) égetést engedélyeztetni kell a terület szerint illetékes katasztrófavédelmi kirendeltséggel. Bővebb információ az igazgatóság honlapján érhető el.


2. Az eljárás menete

Az irányított égetés engedélyezésének eljárásrendjét és iratmintáit mellékelten csatolom. Egy kérelmen egy darab 10 hektár vagy ennél kisebb terület égetése jelenthető be, és az első fokú eljárás lefolytatásáért fizetendő 3.000,- Ft illetéket kérelmenként kell megfizetni.

Az engedélyezési eljárást a területileg illetékes – az eljárásrendben meghatározott kivételes esetben a kérelmező lakóhelye, székhelye szerint illetékes – katasztrófavédelmi kirendeltség folytatja le. 

A kirendeltség irányított égetésre vonatkozó engedélye más, jogszabályban – a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 21. § – előírt hatósági engedélyt nem pótol.


Tűzgyújtási tilalom időszakában irányított égetés nem engedélyezhető.


II. Belterületi szabadtéri égetés

Az OTSZ 225. § (1) bekezdése értelmében tilos belterületen szabadtéri égetést végezni, kivéve, ha azt más jogszabály – így különösen önkormányzati rendelet – megengedi.

Abban az esetben, ha belterületen szabadtéri égetést végeznek, és a települési önkormányzat azt rendeletében nem engedélyezte, vagy engedélyezte, de az égetést nem a rendeletben meghatározott napon vagy időpontban végezték, a tűzvédelmi hatóságnak meg kell indítania a tűzvédelmi hatósági eljárást.

Amennyiben a kirendeltségre vagy a megyei műveletirányításra belterületi szabadtéri égetésről érkezik panasz, bejelentés, a helyszínre kivonuló tűzoltó egységnek helyszíni ellenőrzést kell tartania és minden esetben a katasztrófavédelem központi, területi és helyi szerveit érintő iparbiztonsági, polgári védelmi és tűzmegelőzési hatósági és szakhatósági tevékenység végzéséről szóló 127/2012. számú BM OKF főigazgatói intézkedés 5/B. melléklet II/3. számú iratminta szerinti jegyzőkönyvet kell felvennie.

Ha a helyszínen lévő tűzoltó egység megállapítja, hogy a belterületi szabadtéri égetést más jogszabály, pl. önkormányzati rendelet nem engedélyezi, vagy az égetést nem a rendeletben meghatározott napon, időben végzik, fel kell szólítania az égetést végző személyt, illetve az ingatlan tulajdonosát, használóját az égetés azonnali befejezésére, a tűz eloltására, és helyszíni bírságot kell kiszabni a szabálytalanságot elkövetővel szemben, ha az ügyfél azt a helyszínen elismeri. Helyszíni bírság kiszabásának akkor van helye, ha helyszínre vonuló egység a HTP székhelye szerint illetékes katasztrófavédelmi kirendeltség illetékességi területén jár el, és az ellenőrzést végző személy rendelkezik kiadmányozási joggal, körpecséttel.

Minden esetben – akár sor került helyszíni bírság kiszabására, akár nem – a helyszínen felvett jegyzőkönyvet a következő munkanapon meg kell küldeni a területileg illetékes kirendeltség számára. Ha nem került sor helyszíni bírság kiszabására, a katasztrófavédelmi kirendeltség hatósági ellenőrzés keretében megvizsgálja, hogy jogszabály engedélyezi-e az adott területen és időben a belterületi szabadtéri égetést. Amennyiben nem, megindítja az ügyféllel szemben a hatósági eljárást. 

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 94. § (1) bekezdés a) pontjában foglalt minimum 20 napos határidő megadásával hatósági felhívás kibocsátásának nincs helye, tekintettel arra, hogy a jogszabály megsértése a jogellenes magatartás megszüntetésével vagy a jogszerű állapot helyreállításával már nem orvosolható. A Ket. 94. § (1) bekezdés b) pontja alapján az eljáró hatóság megindítja a hatáskörébe tartozó eljárást, ha az (1) bekezdés a) pontja szerinti felhívásnak nincs helye.

A fentiek alapján a szabálytalanságot elkövetővel szemben a kirendeltség a tűzvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervezetekről, a tűzvédelmi bírságról és a tűzvédelemmel foglalkozók kötelező élet- és balesetbiztosításáról szóló 259/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet 1. melléklet 40. sora alapján 20.000 – 60.000,- Ft-ig terjedő tűzvédelmi bírságot szab ki.

Ha a belterületi szabadtéri égetést a települési önkormányzat megengedi, de az égetést nem a rendeletben meghatározott időpontban végezték, a bírságot kiszabó határozat egy példányát a jogerőre emelkedését követően haladéktalanul meg kell küldeni a települési önkormányzat részére is tájékoztatásul.

 

Dócs Róbert tű. alezredes

  tűzoltósági tanácsos

     kirendeltség- vezető

További részletek >>>