Óvoda

Bodrogkisfalud Pillangó Óvoda

 

Kis óvodánk 2013. július 01-től az Erdőbényei Nap-Szarvas Óvoda tagóvodája. Az óvodások nevelése vegyes csoportban történik.

A falu központjában, az iskola épületében tevékenykedünk, éljük a mindennapjainkat. Csoportszobáink tágasak, világosak, a gyermekek életkori sajátosságainak megfelelőek, jól felszereltek. Az iskola tornatermében számos eszköz áll a rendelkezésünkre, a minél változatosabb mozgás biztosítására. Udvarunk mérete, felszereltsége kielégíti a gyermekek mozgásigényét, sokféle lehetőséget nyújt a tevékenységekre.

Személyi feltételeink adottak. Mindkét óvodapedagógus több diplomával rendelkezik, a gyermekek ellátását segítő dajka is szakképzett. Heti egy alkalommal logopédus és fejlesztő pedagógus segíti a munkánkat.

 „Bodrogparti gyermekvilág „Helyi  Nevelési Program szerint dolgozunk.

Célja:

  • A 3-7 éves gyermekek sokoldalú, harmonikus fejlődésének, a gyermeki személyiség kibontakoztatásának elősegítse, a hátrányok csökkentését, az életkori és egyéni sajátosságok valamint az eltérő fejlődési ütem figyelembe vételével, különös tekintettel a környező valóság tevékeny megismerése a gyermekek aktív részvételével, a környezetünkben élők példamutatásával. A lelki egészség, a biztonságérzet feltételeinek megteremtésével érzelem gazdag légkörben való nevelés biztosítása.
  • A gyermek szülőföldhöz, emberekhez kötődésének formálása óvodai csoporton és családon keresztül.
  • A szűkebb-tágabb környezett megismerésére, megszerettetésére, védelmére nevelés a gyermek legalapvetőbb és legfontosabb tevékenységén, a játékon keresztül, felhasználva mindazon eszközöket, amelyek segítik a 3-7 éves korú gyermekek vágyának, fantáziájának, kreativitásának, egész személyiségének kibontakoztatását.

Vers, mese (irodalmi nevelés); ének-zene, énekes játék; rajzolás, mintázás, kézi munka (vizuális nevelés) ; testnevelés; környezet ; tér-, mennyiség és formaismeret ( a külső világ tevékeny megismerésére nevelés ) játékos foglalkozásokat tartunk heti rendszerességgel.

Gyermekképünk: Olyan gyermekek nevelése:

·        akik érzelmileg gazdagok,

·        településükhöz kötődnek,

·        környezetükben jól tájékozódnak,

·        nyitottak, érdeklődőek,

·        jó önkontrollal rendelkeznek,

·        másokat elfogadnak,

·        együttműködésre készek,

·        egészséges szemlélettel, önbizalommal, sok kitartással indulnak az életbe,

·        rácsodálkoznak az őket körülvevő világra.

Arra törekszünk, hogy odaadó munkával, szeretettel és lelkiismerettel boldog, kiegyensúlyozott gyermekeket neveljünk.

Óvodaképünk: Olyan szeretetteljes óvodai légkör teremtése, amelyben a gyermeki személyiséget elfogadjuk, tiszteljük, szeretjük és becsüljük. Valljuk a gyermekközpontúságot, hiszünk az egyéni képességek érzelem gazdag óvodai légkörben történő kibontakoztatásában, amely tartást, önállóságot, boldogságot ad az itt felnövekvő gyerekeknek.

Célunk, hogy a gyermekek az életkoruknak legmegfelelőbb légkörben a legfontosabb tevékenységformában – a szabad játékban – szerezhessenek minél több tapasztalatot az őket körülvevő világról. Az ismeretet a tapasztalati lehetőségek megteremtése által adjuk át, biztosítva a lehetőséget arra, hogy játékon – saját tevékenységén – keresztül szerezhesse meg a gyermek azokat az élményeket, amelyek megnyitják és ébren tartják benne a vágyat a még több megismerésre, a tanulás örömének kielégítésére. 

„ Csináljon bármit,

Ami nyitogatja szemét és eszét,

Szaporítja tapasztalatait.

Ő azt hiszi csak játszik.

De mi tudjuk mire megy a játék.

Arra, hogy e világban otthonosan mozgó,

Eleven eszű, tevékeny ember váljék belőle!”

(Varga Domonkos)

 

                                             Óvodánk reggel 700-tól délután 1600-ig tart nyitva.


Elérhetőség: 06/20-327-6232

 

 
 
További képekért tekintse meg Képgalériánkat!