BODROGKISFALUD HÍREI

2013. évi költségvetés módosítása

Bodrogkisfalud község Önkormányzata Képviselőtestületének

7/2013. (IX.17..) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 3/2013. (II. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról

 

Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (1) és (5) bekezdésében meghatározott jogkörében eljárva az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a.) és f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 2/2012. (III. 9.) rendelet módosításáról a következőket rendeli el.

 

 

 

 

1. §

 

(1) A 2013. január 1. és június  30. között pótelőirányzatként biztosított állami támogatások, átvett pénzeszközök, valamint a saját bevételek előirányzatának növelése, miatt a költségvetési rendelet 3. § (1) bekezdésében megállapított

 

Költségvetési bevételét

 

           2.216 E Ft-tal

 

Költségvetési kiadását

 

           2.216 E Ft-tal

 

 

módosítja és az önkormányzat 2013. évi

 

módosított költségvetési bevételét

152.290 E Ft-ban

módosított költségvetési kiadását

168.397 E Ft-ban

a költségvetési hiány összegét

-ebből működési hiány

            felhalmozási hiány

  16.107 E Ft-ban

  10.778 E Ft

    5.329 E Ft

 

állapítja meg.

 

(2) A kiadási főösszegen belül a módosított kiemelt előirányzatokat

 

   E Ft

Működési költségvetés módosított kiadásai

  E Ft

Személyi juttatások

  E Ft

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

38.061  E Ft

Dologi kiadások

E Ft

Ellátottak pénzbeli juttatásai

 E Ft

Egyéb működési célú kiadások

E Ft

Lakosságnak juttatott támogatások

  E Ft

Szociális, rászorultság jellegű ellátások

E Ft

Működési célú pénzmaradvány átadás

 E Ft

Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre

 E Ft

Működési célú támogatásértékű kiadás

E Ft

Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés

E Ft

Kamatkiadások

E Ft

Pénzforgalom nélküli kiadások

E Ft

Felhalmozási költségvetés módosított kiadásai

 E Ft

Intézményi beruházási kiadások

 E Ft

Felújítások

E Ft

Lakástámogatás

E Ft

Lakásépítés

E Ft

EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai

                                E Ft

EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai

                                 E Ft

Egyéb felhalmozási célú kiadások

                                 E Ft

Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás

                                 E Ft

Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre

                                 E Ft

Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás

                                 E Ft

Pénzügyi befektetések kiadásai

E Ft

Kölcsön

E Ft

Tartalék

E Ft

Pénzmaradvány, vállalkozási tevékenység maradvány átvétele

 E Ft

Finanszírozási célú pénzügyi kiadások

jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg.

 

2.      §

 

 

Az önkormányzat, valamint a  költségvetési szervek módosítás utáni előirányzatát az 1.-3.2. számú mellékletek, és az 1, 2. számú tájékoztató táblák tartalmazzák.

 

 

3. §

 

 

(1) Ez a rendelet 2013. szeptember 20.  napján lép hatályba.

 

 

 

 

Ádám László sk.

Alexa Ilona sk.

                                      polgármester

aljegyző