BODROGKISFALUD HÍREI

A helyi adókról

Bodrogkisfalud község Önkormányzata Képviselőtestületének

9/2013.(XII.2.) önkormányzati rendelete

a helyi adókról

 

 

Bodrogkisfalud  község Önkormányzatának Képviselőtestülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (továbbiakban Htv.) 1. §. (1) bekezdésében biztosított felhatalmazás alapján, az  Alaptörvény 32. cikk. (1). bekezdésének a) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el.

 

I. fejezet

 

1.§.

 

Bodrogkisfalud  község Önkormányzatának Képviselőtestülete közigazgatási területén

 

a.)    telekadót,

b.)    magánszemélyek kommunális adóját,

c.)    idegenforgalmi adót és

d.)    helyi iparűzési adót

 

vezet be.

 

2.§.

 

Az e rendeletben megállapított adókkal kapcsolatos eljárásokban a Htv. és az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. Tv-ben foglaltakat kell alkalmazni.

 

3.§.

 

A Képviselőtestület engedélyezi a helyi adóhatóság részére, hogy 5.000 Ft-ot meg nem haladó összegű helyi adóra (adótartozásra) készpénzbefizetést elfogadjon.

 

II. fejezet

 

Telekadó

 

4. §

 

A Htv 19. §-ban foglaltakon túl, mentes az adó alól

a.)    magánszemély tulajdonában lévő  - kivéve vállalkozási célra használt- , valamint

b.)    a mezőgazdasági őstermelő tulajdonában és használatában álló szántó, rét, legelő, szőlő, kert, gyümölcsös, fásított területművelési ágba besorolt beépítetlen földterület.

 

5. §.

 

Az adó alapja a telek m2-ben számított területe.

 

 

6. §.

 

Az adó mértéke 20 Ft/m2/év

 

 

Magánszemélyek kommunális adója

 

 

7. §.

 

Mentes Htv-ben foglaltakon túl az adó megfizetése alól az a magánszemély, aki a település illetékességi területén állandó lakóhellyel rendelkezik és egyedülálló az azt követő adóévtől, amelynek december 31-ig betölti 80. életévét.

 

8. §.

 

(1)   70 % Ft adókedvezmény illeti meg azt az adóalany magánszemélyt, aki Bodrogkisfalud településen állandó lakóhellyel rendelkezik, illetve annak az adótárgyat képező ingatlanában más magánszemélynek van Bodrogkisfalud településen állandó bejelentett lakhelye.

 

(2)   85 % adókedvezmény illeti meg azt a Bodrogkisfalud illetékességi területén állandó lakóhellyel rendelkező magánszemélyt, , - az azt követő adóévtől kezdődően, amely december 31-ig betölti a 70. életévét – amennyiben egyedülálló,  illetve azon házaspárokat, amelyekből december 31-ig mindkét fél betölti a 70. életévét.

 

(3)   85 % adókedvezmény illeti meg a bodrogkisfaludi állandó lakóhellyel rendelkező 2.§. szerinti adóalanyt, amennyiben egynél több adótárgyat képező ingatlan tulajdonnal, vagy bérleti joggal rendelkezik, a második és minden további tulajdon, illetve bérleti jog esetében. 

 

 

9. §.

 

Az adó mértéke adótárgyanként, illetőleg lakás bérleti jogonként 16.000 Ft/év.

 

 

Idegenforgalmi adó

 

10. §

 

Az adó alapja a megkezdett vendégéjszakák száma.

 

11. §.

 

 Az adó mértéke személyenként és vendégéjszakánként 300 Ft

 

 

 

Helyi iparűzési adó

 

12. §.

 

Az adó mértéke

 

a.)    állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adóalap 1,8 %-a,

b.)    ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén 5.000 Ft/nap.

 

 

 

III. fejezet

 

Záró rendelkezések

 

13. §.

 

(1)   Ez a rendelet 2014. január 1-én lép hatályba.

 

(2)   A magánszemélyek kommunális adójáról szóló 7/199. (XII.14.) és az azt módosító 12./2010.(XII.21.) önkormányzati rendelet, a helyi iparűzési adóról szóló 5/1996.(IV.23.) az azt módosító 15/1997. (XII.30.); 11/1998. (XII. 10.); 9/1999. (XII. 14.); 8/2003. (XI. 25.) önkormányzati rendelet a telekadóról szóló 5/1992. (III.09.) és az azt módosító 11/1992. (V.18.) ,  7/2003. (XI. 25.) önkormányzati rendelet és az idegenforgalmi adóról szóló 3/2010. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2013. december 31-én hatályát veszti.

 

 

 

 

Ádám László sk.                                                                         Szabó Judit sk.

polgármester                                                                                jegyző

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tisztelt Képviselőtestület!

 

 

Beterjesztésre kerül Önök elé a helyi adókról szóló rendelet tervezete, annak ellenére, hogy a képviselőtestület az önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepciójának tárgyalása során úgy döntött, hogy nem emeli a következő évben az adótételeket.

 

A helyi adókról szóló rendelettervezet beterjesztésének is hasonló okai vannak, mint a mai testületi ülésre beterjesztett rendeleteknek.  A helyi adók bevezetése óta többször változtak a helyi adó törvény rendelkezései és a jogszabályszerkesztésre vonatkozó rendelkezések is.

 

Az önkormányzat jelenleg négy hatályos adórendelettel rendelkezik ezek a rendeletek a telekadóról, a magánszemélyek kommunális adójáról, az idegenforgalmi adóról és az iparűzési adóról rendelkeznek. A régi jogszabály-szerkesztési gyakorlatnak megfelelően több esetben bekerült a rendeletekbe a törvény szövege is, amelyek nem minden esetben kerültek aktualizálásra.

 

A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium a nyár folyamán elrendelte az országban a hatályos telekadó rendeletek felülvizsgálatát, melynek során megállapítást nyert, hogy a jelenleg hatályos telekadó nem miden rendelkezésében felel meg a hatályos jogszabályi előírásoknak. 

 

Ennek okán célszerű volt a többi adórendelet átvizsgálása is.

Tekintettel arra, hogy a  helyi rendeletekben csak  a mentességekről, kedvezményekről, az adó mértékéről illetőleg amennyiben a helyi adó törvény megengedi az adó alapról kell rendelkezni nem indokolt a továbbiakban az adónemek külön rendeletben történő szabályozása.

A helyi adókról szól rendelettervezetbe beemelésre kerültek a jelenleg hatályban levő adórendeletekből az adó mértékek, ahol szabályozni szükséges (telekadó, idegenforgalmi adó ) az adó alapja valamint a mentességek és kedvezmények.

A helyi adó rendelet elfogadásával valamennyi bevezetett helyi adó egy rendeletbe kerül, kezelése könnyebb lesz és miután csak olyan rendelkezéseket tartalmaz, amelyek kifejezetten a helyi rendeletalkotási körbe tartoznak gyakorlatilag kiküszöbölhető,  az, hogy egyes magasabb szintű jogszabályok változása miatt már nem hatályos rendelkezéseket tartalmazzon.

 

Kérem a Tisztelt Képviselőtestületet a fenti előterjesztés alapján a helyi adókról szóló rendelettervezet elfogadására.

 

 

Bodrogkisfalud, 2013. november 27.

 

 

 

                                                                                                                 Alexa Ilona sk.

                                                                                                                  aljegyző