BODROGKISFALUD HÍREI

A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz

Bodrogkisfalud  Község Önkormányzata Képviselőtestületének

10/2013. (XII.06) önkormányzati rendelete

A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére, elszállítására és elhelyezésére irányuló közszolgáltatásról

 Bodrogkisfalud   Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 44/C. § (2) bekezdés a)- g) pontjai alapján kapott felhatalmazás alapján, az  Alaptörvény 32. cikk. (1). bekezdésének a) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. §. (1). bekezdésének 21. pontjában, és a Vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 4. §. (2) bekezdésének d.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következő rendeletet alkotja:

1.§.

A rendelet hatálya

 (1) A rendelet hatálya kiterjed Bodrogkisfalud község területén, a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvizek, illetve a településen található szennyvízbekötés nélküli ingatlanokon keletkező háztartási szennyvizek begyűjtésére.

(2) A Képviselő-testület az üdülő- és ideiglenesen használt ingatlanokra eltérő szabályozást nem állapít meg, azokra e rendelet szabályait kell alkalmazni.

A települési folyékony hulladék elszállítására irányuló közszolgáltatás ellátásának rendje, a szolgáltató jogai és kötelezettségei

2.§.

 (1) Bodrogkisfalud Község közigazgatási területén a  szippantott szennyvíz begyűjtésével,  szállításával és elhelyezésével kapcsolatos feladatokat ellátó közszolgáltatót a képviselőtestület külön pályázati eljárást követően  határozza meg, az így kiválasztott közszolgáltatót a rendelet 1. sz. függeléke tartalmazza.

 (2) A szippantott szennyvíz befogadására a Borsodvíz ZRT Tokaji  városi szennyvíztelepét kell használni.

3.§.

 (1) A Szolgáltató a közszolgáltatást a külön jogszabály által meghatározott műszaki, közegészségügyi követelményeknek megfelelően köteles ellátni.

 (2) A települési folyékony hulladék elszállítása az erre a célra engedélyezett, zárt rendszerű, csepegést és szaghatást kizáró eszközzel végezhető.

 (3) A szállításra használt eszközökön a Szolgáltató nevét, címét az alapszíntől eltérő színű, jól olvasható betűnagyságú felirattal fel kell tüntetni.

 (4) Amennyiben a közszolgáltatás teljesítéséből eredően szennyezés keletkezik, a közszolgáltató köteles a hulladék eltakarításáról, a terület szennyeződésmentesítéséről, a kárelhárításról, valamint az eredeti környezeti állapot helyreállításáról gondoskodni.

4.§.

 (1) A Szolgáltató a megrendeléstől számított 72 órán belül köteles elvégezni a munkát.

 (2) A Befogadó a vízellátási adatok alapján nyilvántartást köteles vezetni az ivóvízhálózatba bekapcsolt, de a szennyvízhálózatba nem kapcsolt fogyasztók vízfelhasználásról, a szolgáltatása során ezekről a helyekről elszállított szennyvíz mennyiségéről.

 (3) A Közszolgáltató

a) az adatkezelés során köteles az információs önrendelkezési jogról és az  információs szabadságról szóló 2011. évi. CXII. törvény rendelkezéseit

b) a személyes adatok kezelése során a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény rendelkezéseit betartani.

Az ingatlan tulajdonosának jogai és kötelezettségei

5.§.

 (1) Valamennyi ingatlan tulajdonosa köteles a keletkező háztartási szennyvizet vízzáró tartályba, aknába gyűjteni, és azt a közszolgáltató részére átadni.

 (2) A tulajdonos a vízzáró szennyvízgyűjtőben összegyűjtött és ideiglenesen tárolt szennyvizet a külön rendeltben  megjelölt Szolgáltatóval köteles elszállíttatni.

  (3) A tulajdonos a ténylegesen elszállított szennyvíz mennyisége után köteles a jelen rendelet függeléke szerinti díjat megfizetni.

 (4) A tulajdonos a szolgáltatással, munkavégzéssel kapcsolatban a Szolgáltatónál jogosult panaszt tenni. Amennyiben a Szolgáltató a panasz alapjául szolgáló körülmény, cselekményt, vagy gyakorlatot nem tudja megváltoztatni, köteles a beadványt 8 napon belül a Jegyzőhöz  továbbítani.

 (5) Az ingatlan tulajdonosa köteles a közszolgáltatás elvégzése érdekében, a közszolgáltatóval együttműködni és a részére szükséges információkat megadni.

 (6)A közszolgáltató az ingatlan tulajdonossal közszolgáltatói szerződést köt.

 (7)A közszolgáltatási szerződés tartalmi elemei:

• a szerződő felek megnevezése és azonosító adatai:

közszolgáltatást igénybe vevő természetes személy neve, lakcíme, születési helye, és ideje, anyja neve,; gazdálkodó szervezetek adószáma és számlavezető pénzintézete,

• a közszolgáltatás igénybevételének napja

• a teljesítés helye pontos cím szerint

• a tárolóedény űrtartalma

• a befogadó hely megjelölése

• a közszolgáltatás díjának megfizetésének módja

• az irányadó jogszabályok meghatározása

• polgári peres eljárás esetén a kizárólagos illetékességgel eljáró bíróság megjelölése

Közszolgáltatási szerződés létrejötte az Önkormányzat és a Közszolgáltatást végző között

6.§.

 (1) Az Önkormányzat Képviselő-testülete a Közszolgáltatóval a közszolgáltatás ellátására írásban közszolgáltatói szerződést köt.

 (2) A közszolgáltatási szerződésnek legalább az alábbiakat kell tartalmaznia:

a) A szerződő Önkormányzat (nevét, címét, képviselőjét, adószámát)

b) a szolgáltató azonosító adatait (név, cím)

c) a közszolgáltatási tevékenység megnevezése

d) a közszolgáltatási tevékenységgel érintett területet

e) a közszolgáltatási tevékenység végzésének időtartamát

f) a háztartási szennyvizet befogadó létesítmény megnevezését

(4) A közszolgáltatói szerződést az önkormányzat csak akkor mondhatja fel, ha a közszolgáltató:

a) a közszolgáltatás ellátása során a környezet védelmére és a vízgazdálkodásra vonatkozó jogszabályok, vagy rá vonatkozó hatósági határozat előírásait súlyosan megsérti, és ennek tényét a bíróság vagy hatóság megállapítja;

b) a szerződésben megállapított kötelezettségét neki felróhatóan súlyosan megsérti.

 (5) A teljesítés megkezdését követően a közszolgáltató a közszolgáltatási szerződést akkor mondhatja fel, ha

a) az önkormányzat a közszolgáltatási szerződésben meghatározott kötelezettségét – a közszolgáltató felszólítása ellenére –súlyosan megsérti, és ezzel a közszolgáltatónak kárt okoz, vagy akadályozza a közszolgáltatás teljesítését, vagy

b) a közszolgáltatási szerződés megkötését követően hatályba lépett jogszabály a közszolgáltatási szerződés tartalmi elemeit, úgy változtatja meg, hogy a közszolgáltatónak a közszolgáltatás szerződésszerű teljesítése körébe tartozó lényeges és jogos érdekeit jelentős mértékben sérti.

 (6) A felmondási idő legalább két hónap, legfeljebb hat hónap lehet.

 (7) A közszolgáltatási szerződés felmondása esetén az önkormányzatnak intézkednie kell, hogy a felmondási idő lejártát követően a közszolgáltatás biztosított legyen.

A közszolgáltatás díja

7.§.

 (1) A szolgáltatást igénybe vevő ingatlantulajdonos a közszolgáltatásért a Szolgáltató által utólag megküldött számla alapján díjat köteles fizetni.

(2) A közszolgáltatás díja tartalmazza a begyűjtés, szállítás és az ártalmatlanítás költségét. Az alkalmazható legmagasabb díj mértékét a rendelet 1. számú függeléke tartalmazza.

Záró rendelkezések

8.§.

 (1) Az e rendelettel összefüggő tevékenységeket, a rendelet végrehajtását Bodrogkisfaludi  Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője ellenőrzi.

 (2) E rendelet 2013. december 15. napján  lép hatályba, egyben a települési folyékony hulladékra vonatkozó helyi közszolgáltatás ellátásáról rendelkező 4/2003. (V.27.) önkormányzati rendelet hatályát veszíti.

 

 

Ádám László sk.                                                                                                 Szabó Judit sk.

polgármester                                                                                                     jegyző

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tisztelt Képviselőtestület!

Az önkormányzat által biztosítandó kötelező közszolgáltatások között nem csak a szilárdhulladék elszállítása képez kötelező feladatot, hanem a folyékony hulladék (szippantott szennyvíz) elszállítása is.

Bár a folyékony hulladék elszállítására irányuló közszolgáltatásra az elmúlt 7 igényt az önkormányzat felé nem jeleztek, a közszolgáltatás rendeleti szabályozása , mint kötelezően biztosítandó közszolgáltatásé, kötelező.

Bodrogkisfalud község Önkormányzata jelenleg rendelkezik a közszolgáltatásra hatályos rendelettel, azonban az abban foglaltak már nem felelnek meg a hatályos jogszabályi előírásoknak. Nagyrészt olyan rendelkezéseket tartalmaznak, melyeket magasabb szintű jogszabály már előír , a rendeletben megtatározott szolgáltatást végző már nem jogosult a szolgáltatás elvégzésére és nem tartalmazza megfelelően a jelenleg hatályos jogszabályokban foglalt kötelezően szabályozandó elemeket.

A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény hatályos rendelkezései szerint a települési önkormányzat rendeltében szabályozza:

 

 - a közszolgáltatás tartalmát, a közszolgáltatással ellátott terület határait;

-  a közszolgáltató megnevezését, valamint annak a működési területnek a határait, amelyen belül a közszolgáltató a közszolgáltatást rendszeresen ellátni köteles és az ártalmatlanítás céljából történő átadási helyet;

-  a közszolgáltatás ellátásának rendjét, módját és időtartamát, a közszolgáltató és az ingatlantulajdonos ezzel összefüggő jogait és kötelezettségeit, valamint a közszolgáltatásra vonatkozó szerződés egyes tartalmi elemeit;

-  a közszolgáltatás igénybevételére vonatkozó kötelezettséget, a közszolgáltatás igénybevételének módját és feltételeit;

  -  az ingatlantulajdonost terhelő díjfizetési kötelezettséget, az alkalmazható díj legmagasabb mértékét, megfizetésének rendjét, az esetleges kedvezmények és a szolgáltatás ingyenességének eseteit;

- az üdülőingatlanokra, az időlegesen használt és a nem használt ingatlanokra vonatkozó sajátos szabályokat;

 -  a közszolgáltatással összefüggő személyes adatok (a természetes személyazonosító adatok, valamint a lakcím) kezelésére vonatkozó rendelkezéseket.

 

Tekintettel arra, hogy a jelenleg hatályos rendeletet mind tartalmában, mind szerkezetében teljesen át kellene alakítani, célszerűbb annak hatályon kívül helyezése és jogszabályi követelményeknek megfelelő rendelet megalkotása.

 

A rendelet tartalmi elemeinek meghatározásánál nehézséget jelent a konkrét közszolgáltató és emiatt a legmagasabb díj összegének meghatározása, mert ez idáig – több közszolgáltatót megkeresve – sem találtunk olyan engedéllyel is rendelkező  közszolgáltatót aki szerződést kötne az önkormányzattal, mivel azonban ha a képviselőtestület nem alkotja meg a jogszabályoknak megfelelő , kötelezően megalkotandó rendeletét mulasztásos törvénysértést követ el , javasolom az előterjesztésben szereplő rendelettervezet elfogadását.

 

Bodrogkisfalud, 2013. november 27.   

                                                                                                         Alexa Ilona sk