BODROGKISFALUD HÍREI

A szociális ellátásokról

Bodrogkisfalud  község Önkormányzata Képviselőtestületének
12/2013.(XII.06.) önkormányzati rendelete
a szociális ellátásokról

 

Bodrogkisfalud községi Önkormányzatának Képviselőtestülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 10. § (1) bekezdésében, 25. § (3) bekezdésének b./ pontjában, 32. § (3) bekezdésében, 37/A § (3) bekezdésében,  45. §-ában, 48. § (4) bekezdésében, 50. § (3) bekezdésében, 62. § (2) bekezdésében biztosított felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk. (1). bekezdésének a) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az önkormányzat által pénzben és természetben nyújtott szociális ellátásokról a következőket rendeli el.

 

Általános rendelkezések


1. §

 

A rendelet hatálya kiterjed az Szt. 3. §-ában felsorolt személyek közül azokra, akik Bodrogkisfalud község közigazgatási területén lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkeznek, és életvitelszerűen Bodrogkisfalud községben élnek.

 

2. §

 

(1) A rendeletben nem szabályozott esetben az Szt. szerint kell eljárni.

(2) E rendelet alkalmazása során szociálisan rászorulónak kell tekinteni azt a személyt, aki az e rendeletben az egyes ellátási formáknál meghatározott jövedelemhatárokat nem lépi túl.

 

3. §

 

(1) A támogatások iránti kérelmeket az e célra biztosított formanyomtatványon lehet benyújtani a Bodrogkisfaludi Közös Önkormányzati Hivatalban.(továbbiakban: hivatal).

(2)               a) A kérelmező köteles minden ellátási formánál jövedelmét igazolni. A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III.27.) Korm. rendelet hatálya alá tartozó ellátási formáknál a vonatkozó jogszabályi előírások alapján, egyéb esetekben jelen rendelet melléklete szerinti jövedelemnyilatkozattal.

b) a jövedelemnyilatkozathoz csatolni kell a jövedelem típusainak megfelelő igazolásokat.

 (3) A jövedelem nyilatkozaton és jövedelemigazoláson túl egyes ellátási formákhoz a kérelmező az alábbi igazolásokat köteles csatolni:

a.) krízishelyzet esetében a krízishelyzetet alátámasztó igazolásokat, dokumentumokat (elemi kár bejelentése, fényképfelvételek, kórházi ápolás, táppénz igazolása stb…)

b.) születést támogató önkormányzati segélyhez a gyermek születési anyakönyvi kivonatának másolatát

c.) az elhunyt eltemettetéséhez nyújtandó önkormányzati segély esetében az eredeti számlát,és a  halotti anyakönyvi kivonatot fénymásolatban.,

 

d.)               közgyógyellátási jogosultság megállapításához 0 pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III.27.) Korm. rendeletben meghatározottakat

e.)                étkeztetés igénybevételéhez, a háziorvos igazolását arról, hogy kérelmező étkeztetését egészségügyi, fizikai állapota indokolja,valamint azt, hogy ennélfogva indokolt e számára az ebéd házhozszállítása

(4) Amennyiben a pénzbeli és természetbeni ellátás iránti kérelemben előadott életkörülmények vitathatók és a kérelem megalapozott elbírálása szükségessé teszi, az igénylőnél környezettanulmányt kell készíteni.

(5) Szociális ellátás hivatalból, vagy a döntést hozó szerv javaslatára is megállapítható az érintett hozzájárulásával.

(6) A beérkezett kérelmeket a hivatal a körülmények alapos vizsgálata után döntésre előkészíti és a döntésre jogosult szerv elé – testület esetén a soron következő ülésére – a jegyző előterjeszti. A támogatásra való jogosultságot figyelemmel kíséri és az ellátások módosítására, megszüntetésére, a jogtalanul felvett összeg visszafizetésére javaslatot tesz.

(7) Az eljárás során a döntést hozó szerv dönt az egyes támogatások esetlegesen természetben történő nyújtásáról is.

(8) A döntést a jegyzőkönyv elkészítésétől számított 5 napon belül a kérelmezővel – a határozat megküldése útján – közölni kell.

(9) Támogatások nem állapíthatók meg, illetve a megállapított támogatást meg kell szüntetni annak a személynek:
- aki az általában elvárható lépéseket nem teszi meg helyzetének javítása érdekében, 
- aki valótlan tényt állít, illetve megtévesztő vagy valótlan adatot szolgáltat, 
- aki a szükséges okmányokat a megadott határidőig nem nyújtja be.

 

4. §

 

(1) A rendszeres támogatásokat havonta utólag kell folyósítani úgy, hogy a jogosult azt legkésőbb a következő hónap 5. napjáig megkapja.

(2) A pénzbeli támogatásokat a hivatal pénztárából a határozat kézhezvételét követően lehet felvenni.

 

Hatásköri rendelkezések


5. §

 

(1) A rendeletben meghatározott ellátások közül a képviselőtestület a polgármester hatáskörébe ruházza át :
- az önkormányzati segély

- méltányossági közgyógyellátás

- szociális étkeztetésre való jogosultság megállapítását.

 

 

 

 

Pénzbeli ellátások


Rendszeres szociális segély


6. §

 

(1) Az aktív korú rendszeres szociális segélyben részesülő személy részére az önkormányzat együttműködési szervként a Tokaji Többcélú Kistérségi Társulás Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálatát (a továbbiakban: Szolgálat) jelöli ki.

(2) A rendszeres szociális segélyben részesülő személy

a) a határozat jogerőre emelkedését követő 15 napon belül köteles felkeresni az együttműködésre kijelölt szervet, és

b) a nyilvántartásba vételtől számított 60 napon belül köteles írásban megállapodást kötni a beilleszkedést segítő programról.

c.) a    Családsegítő Szolgálat által megjelölt helyen három havonta személyesen megjelenni,

d.) a megállapodásban és a beilleszkedést segítő programban foglaltakat teljesíteni.

(3) A beilleszkedést segítő programok típusai:

a)                            az együttműködésre kijelölt szervvel való kapcsolattartás,

b)                           szociális, életvezetési és mentálhigiénés tanácsadás

c)                            egyéni képességet fejlesztő, vagy az életmódot formáló foglalkozás,

munkavégzésre felkészítő program          

(4) Ha a rendszeres szociális segélyben részesülő személy a segély folyósításának időtartama alatt együttműködési kötelezettségét megszegi, a megszegést követően hónap elsejétől a segély folyósítását meg kell szüntetni.

(5) Az együttműködési kötelezettség megszegésének minősül:

a./ a R. 6. § (3) bekezdésének a./ pontjában foglalt határidőt elmulasztja,
b./ a R. 6. § (3) bekezdésének b./ pontjában foglalt határidőt elmulasztja,
c./ neki felróható okból nem teljesíti a beilleszkedést segítő programban foglaltakat.

 

Önkormányzati segély

7. §.

Az önkormányzati segély :

a.)az önhibáján kívül létfenntartását veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint időszakosan vagy tartósan létfenntartási gondokkal küzdő nagykorú személyek támogatására

b.)Krízis helyzetbe – Elemi csapás, legalább 1 hónapot meghaladó kórházi kezelés, tartós táppénzes állomány(legalább 6 hónapos ), baleset stb….- került kérelmező támogatására

a.)    gyermek születése esetén

b.)    közeli hozzátartozó halála esetében állapítható meg az alábbiak szerint

 

 

 

 

 

 

8.§.

 

(1)            A 6. §. a.) pontja alapján önkormányzati segélyben részesíthetők az önhibáján kívül létfenntartását veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint időszakosan vagy tartósan létfenntartási gondokkal küzdő nagykorú személyek,

 

- akiknek családjában az egy főre jutó havi  jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 130 %-át t nem haladja meg,

 

- aki egyedülálló és jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át nem haladja meg.

 

(2)            Az önkormányzati segély adható:

a.)    alkalmanként,

b.)    havi rendszerességgel.

 

(3)            Az alkalmanként adható segély legalacsonyabb összege 2.000.-Ft, a legmagasabb összege pedig 5.000.- Ft.

 

(4)            A havi rendszerességgel folyósított segély havi összege a 2.000.-Ft-ot, időtartama a hat hónapot nem haladhatja meg.

 

(5)            A Képviselőtestület kezdeményezésére az általa megjelölt korcsoport évi egy alkalommal rászorultságra tekintet nélkül egyszeri támogatásban részesíthető. (Pl. beiskolázási segély, időskorúak karácsony előtti ajándékozása stb.), erről a képviselőtestület határozattal dönt.

 

9.§.

 

(1) A 6. §. b.) pontja alapján krízis helyzetben levő került kérelmező részére az önkormányzati segély abban az esetben állapítható meg ha jövedelme  az az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének  ötszörösét nem haladja meg.

(2) A krízishelyzetre tekintettel folyósított segély összegének legalacsonyabb összege 20.000.- Ft, legmagasabb összege 50.000.-Ft.

 

10.§.

 

(1)     A 6. §. c.) pontja alapján gyermek születésére tekintettel önkormányzati segély illeti meg azt az édesanyát, aki kérelme benyújtását megelőzően legalább egy éve állandó lakóhellyel rendelkezik és életvitelszerűen Bodrogkisfaludon él és a családjában az egy főre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének négyszeresét nem haladja meg.

 

(2)     A támogatás összege 40.000.-Ft.

 

(3)     A kérelem a gyermek születésétől számított egy éven belül benyújtható.

 

 

11. §.

 

 

(1)         A 6. §. d.) pontja alapján önkormányzati segély nyújtható az elhunyt eltemettetéséről gondoskodó személy részére, akinek nevére a temetési számlát kiállították és családjában az egy főre eső jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének  250  %-át , egyedül élő esetén annak 300  %-át nem haladja meg, figyelembe véve a törvényben előírt kizáró okokat.

 

(2)         A temetési segély összege: 20.000.-Ft

 

Természetben nyújtott ellátások

 

Köztemetés

 

12.§.

 

 

(1) A közköltségen történő eltemetésnél a helyben szokásos legolcsóbb temetési szertartás szerint kell eljárni, lehetőség szerint az elhalt felekezeti hovatartozása figyelembe vételével.

(2) A köztemetés költségeinek megtérítési kötelezettsége alól a döntésre jogosult részben, vagy egészben felmentheti az eltemetésre köteles személyt az alábbi különös méltánylást érdemlő körülmények fennállása esetén:

- akinek a családjában az egy főre jutó havi családi jövedelem a nyugdíjminimum 200 %-át nem haladja meg és vagyonnal nem rendelkezik

 

Közgyógyellátás

 

13. §.

 

 

(1)       Szociális rászorultság alapján méltányossági közgyógyellátás állapítható meg annak az

 

egyedülálló személynek, akinek havi jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át eléri, de 220 %-át nem haladja meg,

- a családban élő személynek, akinek családjában az egy főre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét eléri, de nem haladja meg annak 170   %-át és

- gyógyszerek után fizetendő térítési díj a havi jövedelem 20 %-át eléri.

 

Étkeztetés

 

14.§.

 

 

(1)        Az önkormányzat napi egyszeri meleg ételt biztosít (ebéd) azoknak az életvitelszerűen a településen lakóknak, akik idős koruk, egészségi, fizikai állapotuk, vagy egyéb körülményeik miatt azt biztosítani nem tudják.

(2)          Az étkezésért térítési díjat kell fizetni, melynek összegét az önkormányzat képviselő-testülete minden évben külön rendeletben állapítja meg. A térítési díjat az étkezést szolgáltató Nyugdíjasház élelmezésvezetőjénél kell készpénzben kell befizetni.

(3)        Az ebéd szervezett házhozszállítása csak a háziorvos által igazolt egészségi állapota miatt a kihordásra képtelen személy részére történhet, akinek a háztartásában vagy közelében nem lakik olyan hozzátartozó, aki a napi kihordásról gondoskodhat.

 

(4)        Minden más esetben az étkeztetésben részesülő köteles az intézmény szabályai szerint a kihordásról gondoskodni.

 

Házi segítségnyújtás


15. §

 

 Az önkormányzat a házi segítségnyújtást a Szolgálat útján biztosítja.

 

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás


16. §

 

Az önkormányzat a házi segítségnyújtást a Szolgálat útján biztosítja.


Családsegítés


17. §

 

Az önkormányzat a családsegítést a Szolgálat útján biztosítja.

 

Záró rendelkezések


18. §

 

 

(1) Ez a rendelet 2014. január 1. napján lép hatályba.

(2) Hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti a szociális igazgatásról és a szociális ellátásról szóló 6/2003.(VIII.26.) valamint az azt módosító 12/2001.(XI.30.), 23/2005. (XII.13.), 7/2006.(VI.27.), 10/2008. (V.27.), és az 5/2012.(III.2.) önkormányzati rendelet

 

 

Ádám László sk.                                                                                          Szabó Judit sk.

polgármester                                                                                                      jegyző

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület!

 

 

A Magyar Közlöny 91. számában jelent meg az önkormányzati segély kialakításával összefüggő törvénymódosításokról szóló 2013.évi LXXV. törvény (a továbbiakban: Tv.), melynek 5.§-a és 6.§-a értelmében a települési önkormányzat legkésőbb 2013. december 31-ig rendeletében szabályozza az önkormányzati segély megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint felhasználása ellenőrzésének szabályait.

 

Ez azt jelenti, hogy az átmeneti a temetési segélyt  és a rendkívüli gyermekvédelmi támogatást váltja fel az önkormányzati segély.

 

Az új szabályozás az önkormányzati segély tekintetében:

- kimondja, hogy a képviselő-testület a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint az időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő személyek részére nyújt önkormányzati segélyt, elsősorban azon személyek részére, akik önmaguk, illetve családjuk létfenntartásáról más módon nem tudnak gondoskodni vagy alkalmanként jelentkező, nem várt többletkiadások– így különösen betegséghez, halálesethez, elemi kár elhárításához, a válsághelyzetben lévő várandós anya gyermekének megtartásához, iskoláztatáshoz, a gyermek fogadásának előkészítéséhez, a nevelésbe vett gyermek családjával való kapcsolattartásához, a gyermek családba való visszakerülésének elősegítéséhez kapcsolódó kiadások – vagy a gyermek hátrányos helyzete miatt anyagi segítségre szorulnak,

- bevezeti az egységes jövedelmi értékhatárt, ami nem jelent mást, minthogy az ellátás megállapításánál figyelembe vehető, egy főre számított havi családi jövedelemhatár önkormányzati rendeletben szabályozott mértéke az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 130%-ánál (37 050 forint) nem lehet alacsonyabb,

- folyósítható meghatározott időszakra havi rendszerességgel vagy adható eseti jelleggel,

- az elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulásként is megállapítható, melynek összege nem lehet kevesebb a helyben szokásos legolcsóbb temetés költségének 10%-ánál, de elérheti annak teljes összegét, ha a temetési költségek viselése a kérelmező vagy családja létfenntartását veszélyezteti.

- kimondja, hogy hivatalból is megállapítható

- a mielőbbi segítségnyújtás érdekében a hatósági eljárásokra általánosan irányadó 30 napos ügyintézési határidőt 15 napra csökkenti.

 

A fentiek figyelembe vételével az eddigi átmeneti segély, temetési segély, születési támogatás szabályait kellett átalakítani.

Az új szabályozásban a törvény rendelkezéseit figyelembe véve a jelenleg hatályos önkormányzati rendelet és az abban foglalt ellátások kerültek átültetésre azzal, hogy

- a régi átmeneti segély és krízis helyzetre nyújtandó segély esetében az ellátások minimum és maximum összege került meghatározásra;

- a születési támogatás, mely beolvad az önkormányzati segélybe, mint önkormányzati segély polgármesteri hatáskörbe került át és a támogatás megállapítását legalább egy éves tényleges itt lakáshoz köti, az ellátás pedig a gyermek születésétől számított egy éven belül is benyújtható A szabályozás szig

- a közgyógyellátás jegyzői hatáskörből átkerült önkormányzati hatáskörben, így az ügyintézési határidők miatt célszerű volt a döntési jogkört a polgármesterhez telepíteni

- a köztemetésnél szabályozni szükséges, milyen esetekben csökkenthető vagy engedhető el a köztemetés költségeinek megtérítése.

 

Miután a jelenleg hatályos szociális rendelet 2003-ban készült és azóta több módosítás érintette valamint több olyan szabályt tartalmazott, melyet magasabb szintű jogszabály már szabályoz célszerű volt egy új rendelettervezet elkészítése.

 

Kérem a Tisztelt Képviselőtestületet, hogy a mellékelt rendelettervezethez tegye meg módosító javaslatait

 

 

 

Bodrogkisfalud, 2013. november 27.

 

 

                                                                                                            Alexa Ilona sk.

                                                                                                               aljegyző