BODROGKISFALUD HÍREI

Közterületek filmforgatási célú használatáról

Bodrogkisfalud  község  Önkormányzata Képviselőtestületének

            8/2013. (IX. 17.) önkormányzati rendelete

 

a  közterületek filmforgatási célú használatáról

 

Bodrogkisfalud község Önkormányzatának  Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (1 bekezdésének e.) pontjában  és a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény 37. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény 34. § (5) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

 

1.      §

 

(1)   A mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény (a továbbiakban: Mktv.) szerinti filmalkotás forgatása céljából történő közterület-használat (a továbbiakban: filmforgatás célú közterület-használat) vonatkozásában a jelen rendelet szabályait kell alkalmazni.

(2)   A filmforgatás célú közterület-használattal összefüggő, Mktv-ben meghatározott képviselő-testületi hatásköröket a polgármester gyakorolja.

 

2.      §.

 

(1)    A közterület filmforgatási célú használatáért forgatási helyszín és kiszolgálás esetén 500 Ft/m2/nap, stáb parkolás esetén 300 Ft/m2/nap közterület-használati díjat kell fizetni. .

(2)    Mentes a közterület-használati díj alól:

a.)  az önkormányzat megrendelésére készülő film forgatása

b.) az önkormányzatról turisztikai célból készített film forgatása

c.)  közérdekű célokat szolgáló különösen az oktatási, a tudományos és az ismeretterjesztő témájú film forgatása

 

3.      §.

 

(1)   A filmforgatás célú közterület-használat nem haladhatja meg a két hetet, mely  

      indokolt esetben legfeljebb két alkalommal meghosszabbítható.

(2)      A filmforgatás célú közterület-használat munkanapokon  7.00-22.00 óra közötti   

      időtartamra vonatkozhat, különösen indokolt esetben ettől eltérő időtartam is engedélyezhető.

(3)      A forgatást akadályozó, de a kérelmezőnek nem felróható, valamint a rendkívüli természeti események esetén a közterület-használati engedélyt olyan időtartamban kell meghosszabbítani és a közterület-használatot engedélyezni, ameddig a filmforgatás akadályozott volt. A közterület-használatot ilyen esemény esetén az akadály elhárulása után azonnal, természeti esemény esetén az esetleges kárelhárítást és helyreállítást követően újra biztosítani kell.

(4)      A filmforgatás során a szomszédos lakó ingatlanok gyalogos vagy gépkocsival történő megközelítését a közterület-használó köteles folyamatosan biztosítani. E kötelezettséget nem tartalmazó hatósági szerződés nem hagyható jóvá.

(5 Ha az Mktv. szerinti hatósági szerződés megküldésének időpontjában a közterületre vonatkozóan érvényes közterület-használatiszerződés van, a közterület-használat jóváhagyását meg kell tagadni.

4.      §.

 

 Ez a rendelet 2013. szeptember  20. napján lép hatályba.

 

Ádám László sk.
polgármester

Alexa Ilona sk.

aljegyző