BODROGKISFALUD HÍREI

Önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodásról

Bodrogkisfalud Község Önkormányzat Képviselő-testületének

12/2012. (XII.27.)  önkormányzati rendelete

az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodásról

 

Bodrogkisfalud Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 109. §-a, a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 5. §-a alapján – az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés e) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva – a következőket rendeli el:

 

I. Fejezet

A rendelet hatálya

 

1. §

 

A rendelet hatálya kiterjed Bodrogkisfalud Község Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) kizárólagos tulajdonában álló dolgokra, ingatlan és ingó vagyonra, továbbá a tulajdonában lévő dolgokra, ingatlan és ingó vagyonra, valamint a pénzügyi eszközökre, társasági részesedésekre, a tagsági jogot megtestesítő értékpapírokra, vagyoni értékű jogokra.

 

II. Fejezet

Az önkormányzati vagyon

 

2. §

 

(1) Az Önkormányzat vagyona törzsvagyonból és üzleti vagyonból áll. Az Önkormányzat vagyonának nyilvántartása – vagyonnyilvántartásra vonatkozó szabályok szerint – Bodrogkisfalud-Szegi-Szegilong Körjegyzőség, illetőleg jogutód szerve feladata.

 

(2) Az Önkormányzat forgalomképtelen törzsvagyonát az 1. melléklet tartalmazza.

 

(3) Az Önkormányzat korlátozottan forgalomképes törzsvagyonát a 2. melléklet tartalmazza.

 

(4) Az Önkormányzat üzleti vagyonát a 3. melléklet tartalmazza.

 

 

3. §

 

Törzsvagyon

 

(1) Az Önkormányzat kizárólag a nemzeti vagyonról szóló törvény alapján határozza meg a forgalomképtelen törzsvagyon körét.

 

(2) A korlátozottan forgalomképes vagyonelemek:

 

a) a műemlék jellegű ingatlanok, emlékművek,

b) köztemető,

c) a muzeális gyűjtemények és muzeális emlékek,

d) az önkormányzati költségvetési szervek alapító okiratában szereplő vagyon,

e) a középületek,

f) a sportpályák és sportcélú létesítmények és

g) mindazon vagyon, amelyet törvény, vagy az Önkormányzat Képviselő-testülete rendeletével korlátozottan forgalomképes nemzeti vagyonnak minősít.

 

(3) A pályázati támogatásból létrehozott vagyontárgyak nyilvántartását – az után követési idő végéig a törzsvagyon részeként kell nyilvántartani. Az után követési idő lejárata után a vagyontárgy forgalomképesség szerinti besorolását jelen rendelet előírásai (3. § 1) és 2) bekezdései, 4. §) alapján kell besorolni. 

 

4. §

 

Üzleti vagyon

 

(1) Az a forgalomképes Önkormányzati vagyon, ami nem tartozik a 3. § hatálya alá, illetve nem tartozik a törzsvagyon körébe.

 

5. §

 

A vagyongazdálkodás alapelvei, a vagyonleltár, a vagyon nyilvántartása

 

 

(1) Az Önkormányzati vagyon alapvető rendeltetése elsősorban a közfeladatok ellátásának biztosítása, amellyel felelős módon, átláthatóan és költségtakarékosan kell gazdálkodni. Törekedni kell a vagyon értékének megőrzésére, az állagvédelemre, valamint a vagyon értéknövelő használatára, hasznosítására és gyarapítására. A vagyongazdálkodás alapelveit a nemzeti vagyonról szóló törvény határozza meg.

 

(2) A vagyonleltár az Önkormányzat tulajdonában – a költségvetési év zárónapján – meglévő vagyon állapot szerinti kimutatása, melynek célja az önkormányzati vagyontárgyak tételes kimutatása. A vagyonleltárban szerepeltetni kell az önkormányzati vagyont terhelő kötelezettségeket is.

 

(3) A vagyonleltárt az éves költségvetési beszámolóhoz, zárszámadáshoz csatolva az Önkormányzat Képviselő-testületének kell bemutatni.

 

(4) Azon ingatlanokat, amelyek a számviteli nyilvántartásban nem szerepelnek, a kiadott értékelési irányelv szerint becsült értéken veszi fel a tőkeváltozással szemben, és pénzforgalom nélküli állománynövekedésként rögzíti a könyvekben. Azon ingatlanokat, amelyek a számviteli nyilvántartásban a hatályos számviteli előírások szerinti bekerülési értéken szerepelnek, az értékbecslés adatait a számvitelben nem rögzítik.

 

 

III. Fejezet

 

Az önkormányzati vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlása

 

6. §

 

(1) A forgalomképtelen törzsvagyon hasznosításáról a közterületek használatáról szóló rendeletben foglaltak szerint rendelkezik a Képviselő-testület. A hasznosításon túli egyéb tulajdonosi jognyilatkozatokról, elővásárlási jog gyakorlásáról, telekmegosztásról, telekösszevonásról a Képviselő-testület dönt.

 

(2) A korlátozottan forgalomképes vagyontárgyak megszerzéséről, elidegenítéséről, átruházásáról, megterheléséről, gazdasági társaságba vagy alapítványba történő beviteléről, bérleti díj egyedi megállapításának feltételeiről a Képviselő-testület dönt, figyelembe véve a nemzeti vagyonról szóló törvény előírásait. Az elidegenítésről szóló szerződést a polgármester írja alá.

 

(3) Az üzleti vagyon, ingatlan és ingó tekintetében a Képviselő-testület gyakorolja a tulajdonosi jogokat. Az üzleti vagyon elidegenítéséről minden esetben a Képviselő-testület dönt. Az elidegenítésre vonatkozó szerződést a polgármester írja alá.

 

7. §

 

Az önkormányzati vagyon kezelése, hasznosítása

 

(1) A vagyonkezelés, vagyonkezelői jog szabályait a nemzeti vagyonról szóló törvény rendelkezései, valamint az Mötv. 109. §-a határozzák meg.

 

(2) Az önkormányzati intézmény annak a törzsvagyonnak a használati jogát gyakorolhatja, amely adott intézmény Alapító Okiratában szerepel. Az intézmény ennek keretében köteles gondoskodni az üzemeltetésről és az állagmegóvásról.

 

(3) A (2) bekezdésében szereplő intézmény a rábízott törzsvagyont bérbeadás útján, az alapfeladatok ellátásának sérelme nélkül hasznosíthatja. Az ebből származó bevétel az intézményt illeti meg. A Képviselő-testület határozattal dönt a bérleti díj mértékéről. Az önkormányzati intézmények használatában lévő vagyontárgyak tekintetében a bérleti szerződés megkötésére az intézmény vezetője jogosult.

 

(4) Az intézmények feleslegessé váló – a 6. § (3) bekezdésében nem szereplő – befektetett eszközök értékesítéséről vagy selejtezéséről 100.000 Ft egyedi könyv szerinti  nyilvántartási értékhatár alatt a polgármester dönt, 100.000 Ft értékhatár felett a Képviselő-testület előzetes hozzájárulásával végezhetik el.

 

(5) Az önkormányzati ingatlanvagyon értékesítése esetén a Képviselő-testület köteles nyilvános pályázatot kiírni.

 

IV. Fejezet

 

Záró rendelkezések

 

 

8. §

 

 

(1)   E rendelet 2012. december 1-én lép hatályba

(2)   Hatályát veszíti az Önkormányzat 3/1994. (I.31.) rendelete.

 

 

Bodrogkisfalud Község Önkormányzata

vagyonrendeletének 1. számú melléklete

 

Forgalomképtelen törzsvagyon

 

Helyrajzi szám:                                 Terület m2:                            Jelleg:

1/2                                                      2073                                       Park (Vöröshadsereg út)

7                                                         20581                                     Kossuth út

09                                                       1294                                       Közút

24                                                       3452                                       Dózsa út

45                                                       5530                                       Rákóczi út

83                                                       13795                                     Klapka út

93                                                       4457                                       Vasút út

012                                                     1875                                       Közút

016                                                     3625                                       Közút

018                                                     642                                         Közút

020                                                     8740                                       Vízmosás

021/6                                                  710                                         út

021/7                                                  3247                                       szeméttelep

022                                                     1016                                       Közút

024                                                     3088                                       Közút

026                                                     4145                                       Árok

028                                                     3335                                       Közút

030                                                     2241                                       Árok

031                                                     9288                                       Vízmosás

036                                                     2687                                       Vízmosás

040                                                     16349                                     Vízmosás

041                                                     2082                                       Közút

042                                                     3167                                       Közút

043/11                                                7372                                       Közút

043/39                                                4159                                       Közút

046                                                     6840                                       Vízmosás

056                                                     27320                                     Vízmosás

127                                                     3586                                       Rákóczi út

140                                                     1074                                       Közút

160                                                     820                                         Ady telep

192/1                                                  3204                                       Vízmosás

192/2                                                  2574                                       Vízmosás

216                                                     2921                                       Vízmosás

248/5                                                  17678                                     Közút

260                                                     2299                                       Vízmosás

267                                                     5912                                       Temető

268                                                     9909                                       Temető

271                                                     144                                         Emlékmű

282                                                     7030                                       József A. út

283                                                     3516                                       Arany J. út

293                                                     4563                                       Sallai út

299                                                     890                                         Arany J. út

310/1                                                  11972                                     Petőfi út

310/2                                                  3744                                       Deák út

310                                                     953                                         Kapási-Kovács köz

366                                                     1595                                       Bodrog utca

Helyrajzi szám:                                 Terület m2:                            Jelleg:

372                                                     619                                         Vízmosás

374                                                     22288                                     Bem út

414                                                     478                                         Bakaköz

426                                                     1704                                       Petőfi köz

434                                                     2943                                       Vízmosás

438                                                     299                                         Zsákutca

462                                                     454                                         Kilián köz

464                                                     1905                                       Kilián út

475                                                     1922                                       Hunyadi út

519                                                     1677                                       Névtelen út

851                                                     860                                         Hunyadi – Vasút között

854                                                     2622                                       Táncsics út

0100                                                   4864                                       Közút

0120                                                   4122                                       Árok

3102                                                   2218                                       Vízmosás

3109                                                   369                                         Közút

3145                                                   209