BODROGKISFALUD HÍREI

Önkormányzati rendeletek előkészítésében való tár

 

Bodrogkisfalud Község Önkormányzata képviselőtestületének

8/2012. (V.31.) önkormányzati rendelete

 

az önkormányzati rendeletek előkészítésében való társadalmi részvételről

 

 

 

Bodrogkisfalud Község Önkormányzati Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 103/B. § -ában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a helyi rendeletek előkészítésében való társadalmi részvételről a következőket rendeli el:

 

 

(1)   E rendelet szerinti társadalmi egyeztetésre kell bocsátani az önkormányzati rendelet tervezetét, előzetes hatásvizsgálatát és indokolását (a továbbiakban együtt: tervezet) a (2) bekezdésekben foglalt kivételekkel, melynek keretében az állampolgárok, nem állami és nem önkormányzati szervek, szervezetek (továbbiakban: véleményezésre jogosultak) a rendelettervezetekkel kapcsolatban véleményt nyilváníthatnak.

 

(2)     Nem kell társadalmi egyeztetésre bocsátani

a.) a költségvetésről, annak módosításáról és végrehajtásáról,

b.) a helyi adóról és annak módosításáról,

c.) az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról és annak módosításáról,

d.) az önkormányzat vagyonáról és annak módosításáról

     szóló önkormányzati rendeletek tervezeteit,

e)  fizetési kötelezettségekről szóló rendelet-tervezetet,

f)  annak a rendeletnek a tervezetét, amelynek sürgős elfogadásához kiemelkedő közérdek

     fűződik,

g)  annak a rendeletnek a tervezetét, amelynek esetében a rendelet megalkotására magasabb   

     szintű  jogszabály határidőt határoz meg, és a társadalmi egyeztetés lefolytatása mellett a

     határidő betartása nem biztosítható.

 

(3)      Nem bocsátható társadalmi egyeztetésre a tervezet, koncepció, ha az egyeztetés Bodrogkisfalud község Önkormányzatának különösen fontos pénzügyi, természetvédelmi, környezetvédelmi vagy örökségvédelmi érdekeinek védelmét veszélyeztetné.

 

 

2. §.

 

(1)  A társadalmi egyeztetés céljából a tervezetet a hivatali hirdetőtáblán való kifüggesztéssel   

       és az önkormányzat honlapján kell közzétenni.

 

(4)   A módosítani kívánt hatályos rendelet szövegét a tervezett módosításokkal megjelölve kell közzétenni.

 

3. §.

 

(1)   A véleményeket a honlapon megadott elektronikus levélcímre, vagy írásban a  

      körjegyző részére lehet elküldeni. A beérkezett véleményeket és az azokról készített  

      összefoglalót a képviselő-testületi előterjesztések anyagaival együtt kell kezelni.

 

 

 

(2)  A véleményezésre, a képviselőtestület ülését megelőzően,  legalább öt munkanapot kell

      biztosítani. A beérkezett véleményekkel kapcsolatban egyedi válaszadási kötelezettség     

      nem áll fenn.

 

(3) Nem vehető figyelembe az a vélemény, amely sérti a közerkölcsöt, a rendelettervezetek

      tárgyához nem illeszkedik vagy  névtelenül érkezett.

 

4.§

 

A társadalmi egyeztetésre bocsátásért és a beérkezett vélemények feldolgozásáért a körjegyző a felelős. A körjegyző a beérkezett véleményekről összefoglalót készít, melyet a tervezettel együtt a képviselőtestület elé terjeszt és közzétesz a hivatali hirdetőtáblán.

 

5. §

 

A rendelet a 2012. június 1-én lép hatályba.

 

 

Valler József   sk.                                                                                                  Alexa Ilona sk.

polgármester                                                                                                           körjegyző