BODROGKISFALUD HÍREI

Temető rendelet

Bodrogkisfalud község Önkormányzatának

 

7/2000. (XI.28.) sz. rendelete

 a temetőről és a temetkezési tevékenységről

 

 

 

Bodrogkisfalud Község Önkormányzati Képviselőtestülete az 1990. évi LXV. törvény 16. §. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján – figyelemmel a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 41. §. (3) bekezdésében foglaltakra – az alábbiak szerint szabályozza a temető használatának rendjét és a temetkezési tevékenységet a községben.

 

Általános rendelkezések

 

1.      §.

 

(1)       E rendelet hatálya a község területén lévő köztemetőre terjed ki.

(2)       A temető fenntartója: Bodrogkisfalud Község Önkormányzata, kezelője a Polgármesteri Hivatal.

(3)       A temető belső rendjéről a kezelő által megbízott temetőgondnok gondoskodik.

(4)       A temető és annak létesítményei folyamatos karbantartását az 1999. évi XLIII. törvény 13. §-ában foglaltaknak megfelelően kell biztosítani.

 

 

Értelmező rendelkezések

 

2.      §.

 

 

(1)    E rendelet alkalmazásában – az 1999. évi XLIII. törvény 3. §-a értelmében:

a.)    köztemető: az önkormányzat tulajdonában lévő temető.

b.)    Temetési hely: a köztemetőben létesített sírhely, sírbolt.

 

A temetés

 

3.      §.

 

(1)    A temetés módjára vonatkozó előírásokat az 1999. évi XLIII. törvény 19. §-a       szabályozza.

(2)    A felravatalozás a ravatalozó helyiségben, vagy a hozzátartozók kívánságára  a ravatalozó előtti téren történik.

(3)    A ravatalozó helyiséget a temetés előtt minimum 1 órával ki kell nyitni és a gyászolók rendelkezésére  bocsátani.

(4)    A halottakat a temetésig – az elhunyt biológiai állapotától függetlenül – hűtőkamrában kell elhelyezni.

(5)    A sírásást, a betemetést és az ezzel járó egyéb tevékenységet az 1999. évi XLIII. törvény 19-20 §-ai szabályozzák.

(6)    A temetéssel kapcsolatos mindennemű szolgáltatás – szállítás, ravatalozás, temetés – a kegyeleti előírások szigorú betartásával végezhető.

 

 

Sírhelyek,  sírboltok használati ideje

 

4.      §.

 

 

(1)       Az egyes sírhelyek használati ideje 25 év. A további használati jogot újraváltással lehet biztosítani. A temetési hely felett – az 1999. évi XLIII. törvény 22. §. (1) bekezdése értelmében – az rendelkezik, aki megváltotta.

(2)       Kettős sírhely használati ideje az utolsó betemetés napjától számított 25 év.  Ha a sírhely megváltásától számított 25 év alatt nem történik második betemetés, a sírhely használati jogát csak újraváltással lehet biztosítani.

(3)       A sírboltok (kripta) használati ideje 50 év.

 

 

Sírhelyek használati díja

 

5.      §.

 

 

egyes sírhely

    3.000.-Ft

kettős sírhely

    5.000.-Ft

sírbolt/kripta

 22.000.-Ft

egyéb vállalkozók által a temetőben végzett – engedélyezet – munkálatok idejére fizetendő energia, ill. vízdíj síremlékenként

  

    3.600.-Ft

 

 

 

A temető rendje

 

6.      §.

 

 

(1)      A temetőt térképvázlaton sírhelytáblákra, a sírhelytáblákat sírhelysorokra kell osztani és sorszámmal ellátni.

(2)      A temetőben a temetkezésre használt helyek:

a.)    egyes sírhelyek;

b.)    kettős sírhelyek;

c.)    sírboltok (kripta).

(3)      A temetkezésre használt helyért e rendelet 5. §-ában megállapított díjat kell fizetni.

(4)      A díjakat a temetést megelőzően kell befizetni a kezelő részére.

(5)      A temetési helyek felett a fenntartó rendelkezik, így az magánszemélyek között csere, adásvétel, öröklés tárgyát nem képezheti.

 

(6)       A temetési helyek mérete:

 

 

 

 

     Hossza

  szélessége

  mélysége

egymástól való     

    távolsága

egyes sírhely

 210 cm

    90 cm

   200 cm

    80 cm

kettős sírhely

 210 cm

  190 cm

   200 cm

    80 cm

 

(7) A sorok közötti távolság  150 cm.

 

 

 

7.      §.

 

 

A sírhelytáblákban, sírhelysorokban a temetkezést az elhalálozás sorrendjében kell végrehajtani.

 

 

A temetőre vonatkozó kötelező nyilvántartások vezetése

 

8.      §.

 

 

(1)      A temető üzemeltetője az 1999. évi XLIII. törvény 18. §. (1) bekezdése értelmében a következő nyilvántartásokat vezeti:

a.)    nyilvántartó könyvet;

b.)    sírbolt könyvet.

(2)      A nyilvántartó könyv kötelező adattartalmát az 1999. évi XLIII. törvény 18. §. (2) bekezdése szabályozza.

(3)      A sírbolt könyvet a (2) bekezdésben meghatározott adattartalommal kell vezetni a sírbolt számának feltüntetésével. A sírbolt könyv vezetésére vonatkozó részletes szabályokat az 1999. évi XLIII. törvény 18. §. (2) – (3) bekezdése tartalmazza.

 

 

Síremlékek, sírboltok

 

9.      §.

 

 

(1)      A síremlékek szabályszerű felállítását (átépítését, felújítását, lebontását) a temető kezelője ellenőrzi. A síremlék, vagy sírkeret nem terjedhet túl a sírhely megállapított területén.

(2)      Síremlékek, sírszegélyek alá betongerendák elhelyezése kötelező. Sírkeret készítése esetén az anyag, sablontárolás, betonkeverés csak a temető e célra kijelölt helyén végezhető.

(3)      A sírbolt (kripta) a sír fölé emelt síremlék karbantartásáról, helyreállításáról, saját költségére a létesítő, illetve annak megbízottja köteles gondoskodni. Sírboltok építése esetén anyagtárolás, beton és habarcskeverés csak a temető kezelője által kijelölt területen végezhető.

(4)      A létesített sírboltokban 2-4 koporsó helyezhető el.

 

(5)      A sírboltok előírt méretei:

 

 

 

hossza

szélessége

mélysége

belső méretek:

 

 

 

kettő koporsóra

250 cm

150 cm

190 cm

négy koporsóra

250 cm

200 cm

220 cm

felszíni méretek:

 

 

 

kettő koporsóra

300 cm

200 cm

300 cm

négy koporsóra

300 cm

250 cm

300 cm

A sírboltok egymástól való távolsága 80 cm

 

 

(6)      A sírbolt tulajdonosa az, aki a használati díjat megfizette és tulajdonosi minőségében a temető nyilvántartó könyvébe bejegyeztette magát.

(7)      A temető kezelője a fenti munkákhoz való hozzájárulást csak  akkor adhatja meg, ha a kivitelezői munkával megbízott vállalkozó a munkával okozott esetleges kár, illetve törmelék elszállításának költségét, továbbá az igénybevett energia, víz, terület díja utólagos elszámolásának biztosítékaként e rendelet 5. §-ában megállapított összeget fizet.

 

Temetői munkák

 

10.  §.

 

(1)      A temetőben